ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ / ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ  ΣΕ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

Αθήνα, 27 Ιουνίου 2023


Το Ινστιτούτο Οικολογικής Γεωργίας επισημαίνει ότι παρέχει σε σκευάσματα Βεβαιώσεις / Πιστοποιητικά Καταλληλότητας για τη χρήση τους στη βιολογική γεωργία. Οι εν λόγω Βεβαιώσεις / Πιστοποιητικά αφορούν αποκλειστικά και μόνον στις πρώτες ύλες που συνθέτουν τα σκευάσματα σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Καν. (ΕΕ) 2018/848 και Καν. (ΕΕ) 2021/1165, καθώς και τις συνδεδεμένες κατ’ εξουσιοδότηση εκτελεστικές πράξεις και τροποποιήσεις αυτών.
Σε καμία περίπτωση και καθ’ οποιονδήποτε τρόπο οι παρεχόμενες Βεβαιώσεις / Πιστοποιητικά δε σχετίζονται με την έγκριση ή μη για φυτοπροστατευτική, κτηνιατρική ή/και άλλη χρήση, η οποία εγκρίνεται αποκλειστικά από τους αρμόδιους εθνικούς / ευρωπαϊκούς φορείς, κατόπιν υποβολής και ελέγχου του φακέλου του σκευάσματος από έκαστη παρασκευάστρια εταιρεία, βάσει των προβλεπόμενων διατάξεων.
Ως εκ τούτου το Ινστιτούτο Οικολογικής Γεωργίας αποποιείται πάσας ευθύνης σε ενδεχόμενη, ακούσια και εκούσια, σύνδεση των παρεχόμενων Βεβαιώσεων / Πιστοποιητικών με τυχόν ισχυρισμούς χρήσης πέραν των όσων περιγράφονται ρητά σε αυτά.