Τα τελευταία χρόνια η ενημέρωση σχετικά με τα περιβαλλοντικά προβλήματα που πλήττουν τον πλανήτη μας, γίνεται όλο και πιο στοχευμένη και πια, ο καθένας από εμάς έχει πρόσβαση σε οποιαδήποτε αναζήτηση μπορεί να κάνει σχετικά με αυτά. Το φαινόμενο του θερμοκηπίου, η ρύπανση της ατμόσφαιρας και των υδάτων, είναι τα πιο γνωστά  περιβαλλοντικά ζητήματα. Τί γίνεται όμως με την ερημοποίηση και την ξηρασία της γης;

Παγκόσμια Ημέρα για την Καταπολέμηση της Ερημοποίησης και της Ξηρασίας


Η ερημοποίηση είναι ένα παγκόσμιο περιβαλλοντικό πρόβλημα και δεν έχει σχέση με τη δημιουργία ερήμων. Αφορά στην υποβάθμιση της παραγωγικής γης η οποία σε βάθος χρόνου χάνει την αειφορικότητα και την γονιμότητά της λόγω ανθρώπινης παρέμβασης. Μπορεί να είναι αναστρέψιμη ή όχι ανάλογα την μείωση του βάθους που έχει προκληθεί στο ριζικό σύστημα των φυτών. Από την άλλη μεριά, η ξηρασία ως φαινόμενο, χαρακτηρίζεται από μακρά περίοδο μειωμένης βροχόπτωσης σε μια συγκεκριμένη περιοχή.


Πώς κατέληξαν μεγάλα τμήματα γης ανά τον κόσμο να ερημοποιούνται και πως μπορούμε να δράσουμε;

Στη χώρα μας, το ποσοστό απασχόλησης στον κλάδο της γεωργίας ανέρχεται στο 12% καθιστώντας έτσι τον πρωτογενή τομέα παραγωγής σπουδαίας σημασίας. Ο αντίκτυπος όμως της αποκλειστικής παρέμβασης του ανθρώπινου παράγοντα στο έδαφος, η εφαρμογή ακατάλληλων γεωργικών πρακτικών, η εντατικοποίηση των καλλιεργειών, η υπεράντληση νερού όπως και η υπερβόσκηση, καθιστούν ικανή την συνθήκη για ερημοποίηση της γης.
Πέρα όμως από αυτά, η τάση των νέων για αστικοποίηση και εγκατάλειψη των αγροτικών περιοχών, έχει οδηγήσει σε μαρασμό της βιοποικιλότητας και σε απαξίωση της έννοιας της αειφορίας ως ηθική αρχή το οποίο κατ’ επέκταση, έχοντας ως επίκεντρο φυσικά τον ανθρωπογενή παράγοντα, δεν οδηγεί αποτρεπτικά για την παρέμβασή μας στην καταστροφή του περιβάλλοντος. Κάθε χρόνο, μεγάλες εκτάσεις στρεμμάτων καίγονται κάτι το οποίο είναι ολοκληρωτικό και απαιτούνται πολλά χρόνια για ανάκαμψη.
Μπορεί να γίνει αντιληπτό, ότι η ερημοποίηση και η ξηρασία ως φαινόμενα, δεν είναι εφικτό να αντιμετωπιστούν από την μία μέρα στην άλλη. Γι’ αυτό, οφείλουμε οι δράσεις μας να είναι στοχευμένες και ποιοτικές. Οφείλουμε να αξιολογήσουμε και να επαναπροσδιορίσουμε τις ανάγκες μας σε τέτοιο βαθμό που να αποφευχθεί η αλόγιστη χρήση των φυσικών πόρων και η υπερεκμετάλλευση του φυσικού μας πλούτου, όπως οι βιότοποι, τα ορυκτά, τα ποτάμια και οτιδήποτε άλλο υπάρχει ελεύθερο στη φύση.


Ερημοποίηση και Βιολογική Γεωργία


Επικεντρώνοντας στο κομμάτι της γεωργίας, η μετατροπή μεγάλου μέρους των συμβατικών καλλιεργειών σε βιολογικές για αρχή, μπορεί να αποτελέσει σημαντική ενέργεια για τη βελτίωση του φαινομένου.
Ένα έδαφος απαλλαγμένο από την παρατεταμένη χρήση χημικών λιπασμάτων είναι ένα γόνιμο έδαφος ικανό να αποδώσει εύρωστες καλλιέργειες. Ο εμπλουτισμός του εδάφους με εφαρμογή βιολογικών λιπασμάτων και εδαφοβελτιωτικών όπως κομπόστ ενισχύουν τις φυσικές του ιδιότητες του και ταυτόχρονα γίνεται αναπλήρωση των στοιχείων που προσλαμβάνονται από τα φυτά.

Κυρίως, υπάρχει ανάγκη ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης για το φαινόμενο της ερημοποίησης από περιβαλλοντικούς επιστήμονες και ερευνητικούς φορείς καθώς το πρόβλημα είναι εδώ και οφείλουμε να κάνουμε ακόμα πιο αισθητή την ύπαρξή του.

Το Ινστιτούτο μας στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής ευθύνης και δέσμευσης μας για ένα βιώσιμο μέλλον διοργανώνει σεμινάρια που αφορούν θέματα βιώσιμης διαχείρισης του περιβάλλοντος με έμφαση στη γεωργία και παρέχουμε συμβουλευτική για ποίκιλα θέματα.