Χορήγηση βεβαίωσης / πιστοποιητικού καταλληλόλητας εισροών για χρήση στη βιολογική γεωργία

Το ερώτημα αν κάποιο λίπασμα, κομπόστ ή φυτοπροστατευτικό είναι κατάλληλο για την βιολογική γεωργία, τίθεται συνεχώς από γεωπόνους, βιοκαλλιεργητές και ερασιτέχνες κηπουρούς, αντιμέτωποι με την πληθώρα των ΒΙΟ προϊόντων που κατακλύζουν την αγορά των γεωργικών εφοδίων. Τα αρχικά οράματα των πρωτοπόρων της βιολογικής γεωργίας δεν προέβλεπαν την σημερινή ανάπτυξη του κλάδου και δικαιολογημένα ρωτούν πολλοί, αν ο ισχυρισμός ΒΙΟ ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. 

Σύμφωνα με τις αρχές της βιολογικής γεωργίας, όπως διατυπώνονται στον Καν.(ΕE) 2018/848, η βιολογική καλλιέργεια βασίζεται στην διατήρηση και αύξηση της γονιμότητας του εδάφους. Αυτός ο εκπληκτικός κόσμος κάτω από τα πόδια μας είναι ζωντανός και χρειάζεται όσο ποτέ τη φροντίδα μας. Η διάβρωση, η απώλεια της οργανικής ουσίας, η μη αναστρέψιμη εξαφάνιση εκτάσεων κάτω από το τσιμέντο και τον άσφαλτο, μαζί με τις συνέπειες της εντατικής βιομηχανικής γεωργίας, οδηγούν τα εδάφη μας σε μια κρίση άνευ προηγουμένου. Σημαντικότερες από όλες τις τεχνικές βελτίωσης του εδάφους είναι η χλωρή λίπανση και η αμειψισπορά, και ακολουθούν οι εισροές που θρέφουν κυρίως το έδαφος και όχι απευθείας τα φυτά, όπως κομπόστ, χωνεμένη κοπριά και σκόνες πετρωμάτων. Στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας που προωθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, γίνονται πολλές προσπάθειες στην Ελλάδα για την μετατροπή φυτικών αποβλήτων σε πολύτιμα εδαφοβελτιωτικά. Τα εδαφοβελτιωτικά αυτά, συνήθως παράγονται μέσω της ελεγχόμενης αερόβιας ζύμωσης και ονομάζονται κομπόστ, αλλά και τα υπολείμματα παραγωγής βιοαερίου αξιοποιούνται όλο και περισσότερα στη γεωργία. Τα προϊόντα αυτά πρέπει να ελέγχονται για την ποιότητά τους και να μην περιέχουν βλαβερές ή τοξικές ουσίες, παθογόνα και ζωντανούς σπόρους ζιζανίων. Η καταλληλότητά τους για τη βιολογική γεωργία εξαρτάται κυρίως από τις πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή τους.

Οι εισροές που επιτρέπονται στη βιολογική γεωργία απαριθμούνται στον Καν. (ΕΕ) 2021/1165, στα Παρατήματα Ι (Δραστικές ουσίες που περιέχονται σε φυτοπροστατευτικά προϊόντα) & ΙΙ (Εγκεκριμένα λιπάσματα, βελτιωτικά εδάφους και θρεπτικά συστατικά). Ισχύει επίσης, το σύνολο της σχετικής κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας.

Από το 2021, το Ινστιτούτο Οικολογικής Γεωργίας ΔΗΩ βάσει ιδιωτικού προτύπου, χορηγεί πλέον Βεβαιώσεις Καταλληλόλητας για εισροές λίπανσης και φυτοπροστασίας για εταιρίες που παράγουν ή/και διακινούν εισροές κατάλληλες για χρήση στη βιολογική γεωργία. Βεβαιώσεις παρέχονται για εδαφοβελτιωτικά, λιπάσματα, ουσίες βοηθητικές στην ανάπτυξη των φυτών, παρασιτοκτόνα, φυτοπροστατευτικά, μικροβιακά και άλλα σκευάσματα, τα οποία αξιολογούνται για τη συμμόρφωση τους με την κοινοτική και εθνική νομοθεσία, σε επίπεδο εγγράφων. Μέσω του Ινστιτούτου Οικολογικής Γεωργίας ΔΗΩ παρέχεται και η δυνατότητα διενέργειας ελέγχου για την έκδοση Πιστοποιητικού Καταλληλόλητας στους ενδιαφερόμενους που επιθυμούν τη χρήση του λογότυπου του Ινστιτούτου στη συσκευασία των προϊόντων τους.

Πώς ξεκινάει η διαδικασία;

Η διαδικασία ξεκινά με μια Αίτηση στο Ινστιτούτου Οικολογικής Γεωργίας ΔΗΩ και συνεχίζεται με την αποδοχή Προσφοράς (σύμφωνα με τον ισχύοντα Τιμοκατάλογο), την υπογραφή Ιδιωτικού Συμφωνητικού μεταξύ της ενδιαφερόμενης εταιρίας και του Ινστιτούτου και την αποστολή εγγράφων για αξιολόγηση. Ολοκληρώνεται με την έκδοση μιας δίγλωσσης Βεβαίωσης Καταλληλότητας με ετήσια διάρκεια.

Σε περίπτωση που επιθυμεί η ενδιαφερόμενη εταιρία την έκδοση Πιστοποιητικού, διεξάγεται επιτόπιος έλεγχος και δειγματοληψία από τον εκπαιδευόμενο προσωπικό του Ινστιτούτου, σύμφωνα πάντα με τις προκαθορισμένες τιμές.

Γενετικά Τροποποιημένοι Οργανισμοί (ΓΤΟ):

Η χρήση των ΓΤΟ απαγορεύεται από τον Κανονισμό (ΕΕ) 2018/848 και ως εκ τούτου, δεν μπορεί να εκδοθεί Βεβαίωση για εισροές που παράγονται από ΓΤΟ ή χρησιμοποιούνται ΓΤΟ ως μέσον για την παραγωγή τους. Επίσης, οι πρώτες ύλες που προκύπτουν από τις νέες τεχνικές γενετικής μηχανικής δεν θα είναι αποδεκτές, τουλάχιστον μέχρι να αποσαφηνιστεί το νομοθετικό πλαίσιο για τη χρήση τους.

Χρήση σήματος και ονόματος του Ινστιτούτου Οικολογικής Γεωργίας ΔΗΩ:

Η χρήση του σήματος του Ινστιτούτου στην επισήμανση και στην διαφήμιση των προϊόντων επιτρέπεται μόνο κατόπιν ελέγχου και έκδοσης Πιστοποιητικού Καταλληλότητας. Για προϊόντα με Βεβαίωση Καταλληλότητας, η χρήση του σήματος του Ινστιτούτου, δεν επιτρέπεται. Δύναται όμως να γίνεται αναφορά στην ύπαρξη και στον αριθμό της Βεβαίωσης. Οι Βεβαιώσεις και τα Πιστοποιητικά Καταλληλότητας τα οποία εκδίδει το Ινστιτούτο Οικολογικής Γεωργίας ΔΗΩ, αφορούν το κατά πόσο οι πρώτες ύλες των εισροών, επιτρέπονται ή όχι στη βιολογική γεωργία βάσει του Κανονισμού (Ε.Ε) 2018/848 και τις συνδεδεμένες, κατ’ εξουσιοδότηση & εκτελεστικές πράξεις & τροποποιήσεις αυτών, βάσει εγγράφων.

Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων:

Το Ινστιτούτο Οικολογικής Γεωργίας ΔΗΩ, αποδίδει μεγάλη σημασία στην σύννομη επεξεργασία, ασφάλεια και προστασία των προσωπικών δεδομένων. Η πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων καλύπτει το σύνολο των εμπιστευτικών πληροφοριών που στέλνονται στο Ινστιτούτο προς εξέταση.