Τεχνολόγος Γεωπόνος με πολυετή εμπειρία σε ανάπτυξη και εφαρμογή Συστημάτων Ελέγχου Βιολογικής Παραγωγής. Εκπαιδευτής ενηλίκων από το 2000

Ο Δημήτρης Σωτηρόπουλος είναι Τεχνολόγος Γεωπονίας, ο οποίος εργάζεται στον τομέα της Βιολογικής Παραγωγής για περισσότερο από 20 χρόνια. Έχει εξειδικευτεί στην ανάπτυξη και εφαρμογή Συστημάτων Ελέγχου Βιολογικής Παραγωγής (Ευρωπαϊκοί Κανονισμοί & USDA NOP) και GlobalGAP, συνεργαζόμενος με Αρμόδιες Αρχές Κρατών – Μελών της ΕΕ, Αρχές και Φορείς Ελέγχου στην Ελλάδα και σε Τρίτες Χώρες. Το πεδίο εμπειρογνωμοσύνης του περιλαμβάνει επίσης ελέγχους συμμόρφωσης σε επιχειρήσεις του πρωτογενή και δευτερογενή τομέα, εσωτερικές επιθεωρήσεις, εκπαίδευση και αξιολόγηση προσωπικού Αρχών και Φορέων Ελέγχου καθώς και ανάπτυξη ιδιωτικών Προτύπων Βιολογικής Παραγωγής, στα πλαίσια εφαρμογής του συστήματος αναγνώρισης ισοδυναμίας της ΕΕ.
Δραστηριοποιείται ενεργά ως εκπαιδευτής σε προγράμματα ενηλίκων από το 2000 στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και είναι πιστοποιημένος εκπαιδευτής στο μητρώο του ΕΟΠΠΕΠ. Έχει συμμετάσχει σε πλήθος προγραμμάτων εκπαίδευσης BTSF (Better Training for Safer Food) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ως συντονιστής εκπαίδευσης και ως εκπαιδευτής. Έχει συμμετάσχει συνολικά σε προγράμματα εκπαίδευσης σχετικά με τον τομέα της Βιολογικής Παραγωγής σε περισσότερες από 15 Χώρες.
Είναι μέλος της Επιτροπής Προτύπων του Οργανισμού IFOAM (International Federation of Organic Agriculture Movements).